fbpx

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach aplikacji Mobilny Opiekun

§ 1. Wprowadzenie

 1. Przedmiotowy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) został stworzony na podstawie ustaw z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.,Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) i określa warunki świadczenia usług aplikacji Mobilny Opiekun
 2. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi jest: CodeAgency.pl Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Królowej Jadwigi 18, Bydgoszcz 85-231, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000725181, NIP: 9671412160, REGON: 36979830200000 zwanym dalej Usługodawcą
 3. Użytkownikiem korzystającym z usługi świadczonej drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, zwana dalej Użytkownikiem
 4. Rejestracja Użytkownika w aplikacji Mobilny Opiekun, równoznaczna jest z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i nakłada na Użytkownika obowiązek przestrzegania zasad określonych w tym Regulaminie

§ 2. Definicje

 1. Opiekun – profil Użytkownika przedstawiający zakres możliwych usług do wykonania
 2. Klient – profil Użytkownika ukierunkowanego na szukanie usług do wykonania
 3. Usługodawca – wykonawca aplikacji Mobilny Opiekun
 4. Usługobiorca – użytkownik aplikacji Mobilny Opiekun z aktywnym profilem Klienta lub Opiekuna
 5. Rejestracja konta – Użytkownik chcący korzystać z aplikacji Mobilny Opiekun zobowiązany jest do zarejestrowania się i założenia swojego konta
 6. Logowanie – uwiarygodnienie profilu Użytkownika
 7. Regulamin – zasady korzystania z aplikacji Mobilny Opiekun
 8. Profil Użytkownika – informacje opisujące i definiujące Użytkownika
 9. Weryfikacja profilu Użytkownika – czynność mająca na celu jak największe uwiarygodnienie Użytkownika
 10. Preferencje – zakres i rodzaj świadczonej lub szukanej opieki
 11. Lokalizacja – dane geograficzne w ramach których mogą być świadczone usługi
 12. Opinie – informacja tekstowa zamieszczana po wykonaniu usługi
 13. Wizyty – mają miejsce na podstawie zamówienia określonej usługi
 14. Wiadomości – konwersacja pomiędzy Opiekunem a Klientem
 15. Powiadomienia – krótkie powiadomienia tekstowe, zwane push
 16. Kalendarz – zestaw informacji przedstawiający dostępność Opiekuna
 17. Aplikacja Usługodawcy – narzędzie dedykowane dla urządzeń mobilnych

§ 3. Przedmiot usługi

 1. Usługodawca świadczy usługę dostępu do aplikacji mobilnej o nazwie Mobilny Opiekun, będącej usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, zwaną dalej Usługą
 2. Aplikacja Mobilny Opiekun umożliwia skorzystanie z usługi polegającej na:
 3. Stworzeniu opisu profilu Użytkownika i zamieszczeniu przez niego ogłoszenia o gotowości do wykonania określonego rodzaju usług w określonym czasie i miejscu
 4. Stworzeniu opisu profilu Użytkownika szukającego określonego rodzaju usług świadczonych w określonej lokalizacji i czasie
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, zdjęcia, dane zawarte w profilach, efekty ich wykorzystania przez Użytkowników oraz jakość wykonanych usług. 

§ 4. Rejestracja Użytkownika

Każdy Użytkownik, zarówno Opiekun jak i Klient jest zobowiązany do założenia swojego konta w aplikacji Mobilny Opiekun. 

 • Rejestracja Użytkownika może zostać wykonana na 2 sposoby:
 • Rejestracja konta poprzez podanie adresu email
 • Rejestracja konta poprzez wykorzystanie profilu założonego na portalu Facebook. W przypadku wyboru tej formy rejestracji konta, Usługodawca nie przetwarza ani nie przechowuje hasła dostępowego do portalu Facebook
 • Weryfikacja danych Użytkownika.

W celu większego uwiarygodnienia Użytkownika, aplikacja Mobilny Opiekun umożliwia dobrowolną weryfikację numeru telefonu Użytkownika, podanego w trakcie procesu rejestracji konta. Fakt o zaistniałej poprawnej weryfikacji numeru telefonu jest widoczny w profilu Użytkownika. 

§ 5. Korzystanie z usługi

 1. Z usługi świadczenia drogą elektroniczną w postaci aplikacji Mobilny Opiekun mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia. 
 2. Korzystanie z usługi jest możliwe tylko w przypadku akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu. 
 3. Użytkownik ma dostęp do aplikacji Mobilny Opiekun po poprawnym zalogowaniu się. Zalogowanie do aplikacji umożliwia swobodne korzystanie z zawartości aplikacji dostępnych bezpłatnie przez Usługodawcę. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni swojego hasła lub loginu, możliwe jest ich przypomnienie przez aplikację, poprzez wykorzystanie funkcji zapomniałem hasła na stronie startowej aplikacji.
 4. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie przez Użytkownika danych umożliwiających zalogowanie się na konta podmiotom trzecim. Cesja praw do konta na podmiot trzeci jest wyłączona i nie będzie uznana przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych dotyczących swojej osoby, doświadczenia, referencji, lokalizacji i zakresu usług którym jest w stanie sprostać.
 6. Zabronione jest używanie słów wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobre imię któregokolwiek z Użytkowników. 
 7. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w oparciu o przepisy RODO (RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w aplikacji skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza tym samym, iż zapoznał się i zaakceptował w całości treść Regulaminu oraz dobrowolnie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) przekazuje dane osobowe celem wykorzystania na potrzeby świadczenia usługi przez aplikację Usługodawcy, a nadto wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i na posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonywania Usługi aplikacji Usługodawcy oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie, w jakim  dane te zostały wprowadzone do aplikacji Usługodawcy podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z aplikacji. Użytkownik aktywnie zgadza się, że działając w myśl artykułu 9. Ust. 2. a) RODO podaje niektóre szczególne kategorie danych: stosunek do alkoholu, palenia, religii, poglądy polityczne, światopogląd, dane dotyczące seksualności dobrowolnie w celu przetwarzania dla pełnienia usługi przez aplikację Usługodawcy i podaje je w formie dosłownej (informacje z profilu Użytkownika) lub agregowanej (informacje wynikające z konwersacji) dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ich ujawnienie w jego profilu Użytkownika w aplikacji Mobilny Opiekun oraz w kryteriach wyszukiwania. W celu ochrony sfery prywatności Użytkowników, aplikacja prezentuje niektóre kategorie szczególnych kategorii danych w postaci podsumowania profilu Opiekuna lub profilu Klienta oraz umożliwia Użytkownikom indywidualną decyzję co do ujawnienia swoich kryteriów wyszukiwania w ustawieniach profilu. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w edycji profilu oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza że zapoznał się także z Polityką prywatności i został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez aplikację Usługodawcy oraz podmioty upoważnione do przetwarzania danych, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz skargi do organu nadzoru.

§ 6. Usługa

 1. Profil Opiekuna
 2. Opiekun tworzy swój profil w oparciu o uzupełnienie danych:
 3. Imię i nazwisko
 4. Zdjęcie profilowe
 5. Zdjęcie w tle
 6. Data urodzenia
 7. Weryfikacja profilu
 8. Płeć
 9. Doświadczenie w opiece nad dziećmi
 10. Zainteresowania
 11. Inne rodzaje opieki
 12. Dostępność czasowa
 13. Dostępność lokalizacyjna
 14. Opiekun może każdorazowo edytować swój profil poprzez wejście w podgląd profilu
 15. Opiekun może zmieniać dowolnie lokalizację dla której chce świadczyć usługę
 16. Profil Klienta
 17. Klient tworzy swój profil w oparciu o uzupełnienie danych:
 18. Imię i nazwisko
 19. Zdjęcie profilowe
 20. Data urodzenia
 21. Płeć
 22. Klient może dowolnie zmieniać miejsce dla poszukiwania Opiekuna
 23. Wyszukiwanie Usługi
 24. Wyszukiwanie usługi względem lokalizacji
 25. Wyszukiwanie usługi względem rodzaju usługi
 26. Wyszukiwanie usługi względem daty i godziny
 27. Zlecenie Usługi
 28. Klient na podstawie wyboru profilu Opiekuna spełanijącego kryteria Klienta, zleca do wykonania usługę w określonym miejscu i czasie 
 29. Zlecenie usługi dla Opiekuna nie jest jednoznaczne z jej zaakceptowaniem i wykonaniem przez wybranego Opiekuna
 30. Akceptacja
 31. Opiekun otrzymuje powiadomienie push z informacją o zleceniu usługi Opiekuna przez Klienta.
 32. Opiekun ma możliwość zapoznania się z profilem Klienta, zaakceptowanie zlecenia lub jego odrzucenie
 33. Anulowanie zlecenia
 34. Opiekun oraz Klient ma możliwość w każdym czasie dokonania anulowania zlecenia w sytuacji, gdy zaistnieją okoliczności nieplanowane. W takim przypadku zarówno Klient jak i Opiekun są informowani o zaistniałym fakcie bez względu na to, która ze stron dokonała anulowania usługi
 35. Dobrym obyczajem jest dodatkowa forma poinformowania drugiej strony o zaistniałej sytuacji w wyniku której doszło do anulowania usługi
 36. Ocena i komentarz
 37. Każda ze stron (Klient, Opiekun) ma możliwość wystawienia oceny oraz stosowanego komentarza po wykonanej usłudze. Ma to na celu dostarczenie informacji o rzetelności wykonanej lub zleconej usługi 
 38. Największa ilość pozytywnych ocen Opiekuna ma wpływ na pozycjonowanie profilu Opiekuna w danej lokalizacji. 

§ 7. Prawa Usługodawcy do publikowanych treści

 1. W odniesieniu do wszelkich treści przekazywanych przez Użytkowników aplikacji, Usługodawca jest jedynym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do usługi, aplikacji, jej treści z wykorzystaniem tekstów, zdjęć, projektów, logo, wideo, dźwięków, danych, elementów graficznych) oraz oprogramowania i baz danych zapewniających ich działanie.
 2. Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznego, osobistego i niezbywalnego prawa do korzystania z aplikacji i usług, jedynie do jego własnego użytku osobistego oraz prywatnego, zgodnie z przedmiotem działania aplikacji Mobilny Opiekun.
 3. Użytkownik nie może wykorzystywać aplikacji oraz jej treści w jakichkolwiek innych celach bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy. W szczególności, Użytkownik nie ma prawa do:
  • reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, dystrybucji, publicznego przedstawiania i rozpowszechniania aplikacji, usług oraz ich treści, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody Usługodawcy;
  • dekompilacji i przeprowadzania inżynierii wstecznej w odniesieniu do aplikacji, za wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami;
  • ekstrakcji lub podejmowania prób ekstrakcji (w szczególności przy wykorzystaniu jakichkolwiek robotów pozyskujących dane lub innych podobnego rodzaju narzędzi wykorzystywanych w celu zbierania danych) istotnej części danych zamieszczonych w aplikacji.

§ 8. Zamieszczanie treści przez Użytkownika w aplikacji

 1. Aby zapewnić możliwość świadczenia Usług w sposób zgodny z przedmiotem działania aplikacji, Użytkownik przyznaje Usługodawcy niewyłączną licencję dotyczącą wykorzystywania treści i danych przekazywanych przez niego w ramach korzystania z usług (zwanych danej “Treścią Użytkownika”). W celu umożliwienia Usługodawcy prowadzenia dystrybucji za pośrednictwem sieci cyfrowej i przy wykorzystaniu dowolnych protokołów komunikacyjnych, zwłaszcza Internetu i sieci mobilnych oraz publicznego udostępniania treści aplikacji, Użytkownik zezwala Usługodawcy na reprodukowanie, przedstawianie, adaptowanie i tłumaczenie jego Treści Użytkownika na następujących warunkach:
 2. Użytkownik zezwala Usługodawcy na reprodukowanie jego Treści Użytkownika w całości lub w części przy użyciu wszelkich cyfrowych nośników zapisu danych, zarówno znanych obecnie, jak i nieznanych, a w szczególności na serwerach, twardych dyskach, kartach pamięci lub jakichkolwiek innych nośnikach podobnego rodzaju, w dowolnym formacie i przy użyciu wszystkich procesów, zarówno znanych obecnie, jak i nie, w zakresie niezbędnym dla przechowywania, wykonywania kopii zapasowych, transmisji lub pobierania danych w celach związanych z działalnością aplikacji Usługodawcy;
 3. Użytkownik zezwala Usługodawcy na adaptację i tłumaczenie jego Treści Użytkownika oraz reprodukowanie tych adaptacji na dowolnych nośnikach cyfrowych, zarówno dostępnych obecnie, jak i w przyszłości, w celu świadczenia Usług, w szczególności w różnych językach. Prawo to obejmuje między innymi opcję przeprowadzania modyfikacji formatu Treści Użytkownika, z zastrzeżeniem przysługujących mu praw moralnych, w celu zapewnienia przestrzegania karty tożsamości graficznej aplikacji i/lub zapewnienia jej kompatybilności technicznej dla umożliwienia publikacji treści w aplikacji.

§ 9. Odpowiedzialność i rola Usługodawcy

 1. Aplikacja stanowi narzędzie umożliwiające skojarzenie Opiekuna i Klienta w celu wykonania usługi. Profile Opiekunów mogą być w szczególności wyświetlane przez potencjalnych Klientów w celu sprawdzenia zgodności preferencji , a także rezerwacji usługi w określonym miejscu i czasie
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 3. Korzystając z aplikacji i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik uznaje, że aplikacja Mobilny Opiekun nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawieranej przez niego z innymi Użytkownikami w celu wykonania zleconej usługi
 4. Aplikacja Mobilny Opiekun nie sprawuje żadnej kontroli zachowania Użytkowników oraz pozostałych użytkowników aplikacji. Nie jest właścicielem, zleceniodawcą ani zleceniobiorcą żadnych usług
 5. Użytkownik uznaje, że aplikacja Mobilny Opiekun nie kontroluje w żaden sposób prawidłowości i prawdziwości ogłoszeń, lokalizacji, rodzajów usług oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami. 
 6. Usługodawca informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas ich rejestracji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z aplikacji Mobilny Opiekun do czasu potwierdzenia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Usługodawca wskaże Użytkownikowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 7. Działając jedynie jako pośrednik w ramach skojarzenia profilu Opiekuna z profilem Klienta, rola aplikacji Mobilny Opiekun jest ograniczona wyłącznie do zapewnienia dostępu do narzędzia w postaci aplikacji mobilnej
 8. Usługodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia odpłatnych, dodatkowych funkcjonalności przy dokonywaniu kolejnych aktualizacji aplikacji. Odpłatne funkcjonalności zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak, aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z odpłatnych funkcjonalności aplikacji.
 9. Użytkownicy (Opiekun lub Klient) działają wyłącznie na własną odpowiedzialność. Działając jedynie jako pośrednik, aplikacja Mobilny Opiekun nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczywistą realizację usługi, a w szczególności za:
  • zamieszczenie przez Opiekuna w jego profilu nieprawdziwych
  • odwołania lub zmianę zakresu usługi przez Opiekuna lub Klienta
  • brak płatności z tytułu wykonanej usługi dla Opiekuna
  • zachowanie Użytkowników podczas wykonywania usługi, przed nią lub po jej zakończeniu
 10. Użytkownik zezwala Usługodawcy na reprodukowanie jego Treści Użytkownika w całości lub w części przy użyciu wszelkich cyfrowych nośników zapisu danych, zarówno znanych obecnie, jak i nieznanych, a w szczególności na serwerach, twardych dyskach, kartach pamięci lub jakichkolwiek innych nośnikach podobnego rodzaju, w dowolnym formacie i przy użyciu wszystkich procesów, zarówno znanych obecnie, jak i nie, w zakresie niezbędnym dla przechowywania, wykonywania kopii zapasowych, transmisji lub pobierania danych w celach związanych z działalnością aplikacji Usługodawcy;
 11. Użytkownik zezwala Usługodawcy na adaptację i tłumaczenie jego Treści Użytkownika oraz reprodukowanie tych adaptacji na dowolnych nośnikach cyfrowych, zarówno dostępnych obecnie, jak i w przyszłości, w celu świadczenia Usług, w szczególności w różnych językach. Prawo to obejmuje między innymi opcję przeprowadzania modyfikacji formatu Treści Użytkownika, z zastrzeżeniem przysługujących mu praw moralnych, w celu zapewnienia przestrzegania karty tożsamości graficznej aplikacji i/lub zapewnienia jej kompatybilności technicznej dla umożliwienia publikacji treści w aplikacji.

§ 10. Odpowiedzialność Usługobiorcy

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 2. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w aplikacji.
 3. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  • korzystania z aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
  • korzystania z aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;
  • korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku
 4. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z aplikacji.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z aplikacji. Usługodawca zaleca Użytkownikom aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych.

§ 11. Dostępność aplikacji

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Platformy przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Niemniej jednak, dostęp do aplikacji może zostać tymczasowo zawieszony bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia ze względów dotyczących przeprowadzenia czynności konserwacji technicznej, migracji lub aktualizacji, a także nieprawidłowego działania sieci lub innych uwarunkowań związanych z jej wykorzystywaniem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zawieszenia dostępu do aplikacji bądź jej funkcji w całości lub w części w sposób tymczasowy lub ostateczny, w zależności tylko i wyłącznie od własnej decyzji.

§ 12. Zmiana regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin oraz dokumenty, do których zawiera odniesienia stanowią całość umowy zawieranej przez Użytkownika z Usługodawcą w odniesieniu do korzystania z aplikacji Mobilny Opiekun. Jakiekolwiek inne dokumenty, a w szczególności informacje zamieszczane w aplikacji mają jedynie znaczenie poglądowe.
 2. Usługodawca może zmodyfikować niniejszy Regulamin w celu jego adaptacji do nowych osiągnięć technologicznych oraz handlowych, a także spełnienia wymogów obowiązujących przepisów. Jakiekolwiek modyfikacje niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane w aplikacji wraz z określeniem terminu ich wejścia w życie, a Użytkownik zostanie o nich powiadomiony przez Usługodawcę aplikacji Mobilny Opiekun przed tym terminem.

§ 13. Rozstrzyganie sporów

 1. Niniejszy Regulamin oraz dokumenty, do których zawiera odniesienia stanowią całość umowy zawieranej przez Użytkownika z Usługodawcą w odniesieniu do korzystania z aplikacji Mobilny Opiekun. Jakiekolwiek inne dokumenty, a w szczególności informacje zamieszczane w aplikacji mają jedynie znaczenie poglądowe.
 2. Usługodawca może zmodyfikować niniejszy Regulamin w celu jego adaptacji do nowych osiągnięć technologicznych oraz handlowych, a także spełnienia wymogów obowiązujących przepisów. Jakiekolwiek modyfikacje niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane w aplikacji wraz z określeniem terminu ich wejścia w życie, a Użytkownik zostanie o nich powiadomiony przez Usługodawcę aplikacji Mobilny Opiekun przed tym terminem.

§ 14. Odstąpienie od umowy

 1. Niniejszy Regulamin oraz dokumenty, do których zawiera odniesienia stanowią całość umowy zawieranej przez Użytkownika z Usługodawcą w odniesieniu do korzystania z aplikacji Mobilny Opiekun. Jakiekolwiek inne dokumenty, a w szczególności informacje zamieszczane w aplikacji mają jedynie znaczenie poglądowe.
 2. Usługodawca może zmodyfikować niniejszy Regulamin w celu jego adaptacji do nowych osiągnięć technologicznych oraz handlowych, a także spełnienia wymogów obowiązujących przepisów. Jakiekolwiek modyfikacje niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane w aplikacji wraz z określeniem terminu ich wejścia w życie, a Użytkownik zostanie o nich powiadomiony przez Usługodawcę aplikacji Mobilny Opiekun przed tym terminem.

§ 15. Zgody marketingowe

 1. Użytkownik ma dowolną możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez CodeAgency Sp. z o.o. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.)
 2. Usługobiorca w ramach otrzymanej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych może używać adresu email Użytkownika podanego w trakcie procesu rejestracji na poczet przesyłania newsletterów, biuletynów. 

Klauzula Informacyjna:

Informujemy, że: 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CodeAgency.pl Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Królowej Jadwigi 18, Bydgoszcz 85-231, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000725181, NIP: 9671412160
 2. dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu poprzez pocztę elektroniczną w ramach której mogą być przesyłane oferty, newslettery
 3. dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez czas niezbędny do realizacji celów,
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
  z prawem przetwarzania,
 5. dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie 
  z obowiązującymi przepisami prawa,
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

Wszelkie żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres contact@codeagency.pl lub pisemnie na adres CodeAgency.pl Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 18, Bydgoszcz 85-231

§ 16. Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem aplikacji Mobilny Opiekun jest CodeAgency.pl Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Królowej Jadwigi 18, Bydgoszcz 85-231, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000725181, NIP: 9671412160, REGON: 36979830200000, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5000 zł, adres poczty elektronicznej: contact@codeagency.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 4. przetwarzane zgodnie z prawem,
 5. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 6. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i zakres zbierania danych

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
 2. należytego świadczenia usługi w ramach aplikacji Mobilny Opiekun
 3. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
 4. celów marketingowych (Newsletter)
 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
 6. Imię i nazwisko,
 7. Adres e-mail,
 8. Numer telefonu komórkowego,
 9. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 10. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
 11. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 12. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 13. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

Podstawa przetwarzania danych

 1. Korzystanie z aplikacji oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: contact@codeagency.pl

Pliki cookies

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
 4. Sesyjne
 5. Analityczne
 6. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 7. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 8. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.